8 ನವೆಂಬರ್ 08 2019 ಪತ್ರಿಕೆ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr ನಲ್ಲಿ 08 ನವೆಂಬರ್ 2019 ನ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕಿ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=G1YbQOlEMtg