8 ನವೆಂಬರ್ 30 09h2019 ಪತ್ರಿಕೆ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr ನಲ್ಲಿ 09 ನವೆಂಬರ್ 2019 ನ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕಿ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=PkhU_EmuGcY