6 ನವೆಂಬರ್ 30 08h2019 ಪತ್ರಿಕೆ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr ನಲ್ಲಿ 08 ನವೆಂಬರ್ 2019 ನ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕಿ.

https://www.rtl.fr/actu/politique/les-infos-de-6h30-reforme-des-retraites-delevoye-sechement-recadre-par-l-executif-7799417081

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=cOtUgmel9pA