08 ನ ನವೆಂಬರ್ RTNUMX ನ RTL ಮಿಡಿ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 08 ನವೆಂಬರ್ 2019 ನ ಕ್ರಿಸ್ಟೆಲ್ ರೆಬಿಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ RTL ಮಿಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

https://www.rtl.fr/emission/rtl-midi/rtl-midi-du-08-novembre-2019-7799421579

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=qy7esV72Gh0