08 ನ ಜಾತಕ ನವೆಂಬರ್ 2019 - ವೀಡಿಯೊಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಹಾಸ್ ಅವರ "ದಿ ಜಾತಕ" ವನ್ನು 08 ನವೆಂಬರ್ 2019 ನಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ.

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/l-horoscope-du-08-novembre-2019-7799417050

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=Ec1XbgM2Bqc