8 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18h2019 ಪತ್ರಿಕೆ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ನ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕಿ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=SSYbfwQdp1E