19 ನ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಪತ್ರಿಕೆ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ನ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಟಿಎಲ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕಿ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=U-oYkHulFy0