ಆರ್ಟಿಎಲ್ ಸಂಜೆ 09 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 - ವೀಡಿಯೊRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 09 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ನಿಂದ ಥಾಮಸ್ ಸೊಟ್ಟೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ RTL Soir ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

https://www.rtl.fr/emission/rtl-soir/rtl-soir-du-09-octobre-2019-7799205825

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=DxkDhX1C380