27 / 07 / 2019 - ದಿನದ ವೀಡಿಯೊ ಹಂತRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 27 ಜುಲೈ 2019 ನ RTL ಸಂಪಾದಕೀಯದೊಂದಿಗೆ RTL ಪತ್ರಿಕೆ ಹುಡುಕಿ.

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=v6hNx09RINg