12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ನ ಆರ್‌ಟಿಎಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ - ವೀಡಿಯೊRTL.fr. ನಲ್ಲಿ 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರೆ 2019 ನಿಂದ ಯ್ವೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ RTL ಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

https://www.rtl.fr/emission/rtl-matin/rtl-matin-du-12-septembre-2019-7798319608

ಈ ವೀಡಿಯೊ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ https://www.youtube.com/watch?v=8T_dHIH_OrM