ಉದ್ಯೋಗ: ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಮೆಕ್ರಾನ್, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಲೆಂಡ್ನಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಕೋಜಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಅಳತೆ ...
ಕ್ಯಾಮರೂನ್: ಆಂಗ್ಲೋಫೋನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಡೌಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಕ್ಯಾಮರೂನ್: ಆಂಗ್ಲೋಫೋನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಡೌಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಆಂಗ್ಲೋಫೋನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 100 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಡೌಲಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ...
33 ಪುಟ 34