ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್ ಡೆಕಟೂರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ - ವಿಡಿಯೋ

FAME ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.